jaranu.com

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 
JARA is een erkend leerwerkbedrijf dat nauwe samenwerking heeft met verschillende partners om burgers de beste mogelijkheden te geven met uitzicht op een zelfredzaam bestaan.
 
JARA stimuleert de eigen kracht en onderlinge verbinding van burgers door EXTRA te geven in de vorm van training, begeleiding en perspectieven met een educatief of voorlichtend karakter. Onze werkwijze is inspirerend en gevarieerd vanwege het ervaringsgericht leren. Een proces waardoor men doorheen rechtstreekse ervaring kennis opbouwt, vaardigheden verwerft en waarden opbouwt. Het effect van deze ervaringsgerichte aanpak is een positieve versterking en bekrachtiging van de persoonlijke relatie tot het onderwerp. JARA richt zich op kwetsbare burgers die vaak kampen met belemmeringen waardoor ze vaak de weg naar het beschikbare aanbod niet kunnen vinden en/of geen aansluiting vinden bij het bestaande reguliere aanbod. Met het gevolg dat deze mensen op een afstand komen te staan. JARA benadert de mensen met interesse en betrokkenheid om hen op deze manier bij de veranderende samenleving te betrekken.
 
Het doel van JARA is:
Bieden van een platform voor laagdrempelige ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen,
bouwen aan samenwerking en partnerschap op basis van erkenning en waardering,
organiseren en stimuleren van buitenhuis activiteiten,
bijdragen aan oplossingen voor gezinsproblemen en hulp bij persoonlijke problemen.
Behoeden van kinderen en ouders tegen onderdrukking, belediging en uitbuiting. 

De organisatie streeft er tevens naar om deze doelgroep een grotere vrijheid te geven bij het maken van hun keuzes om zo optimaal en volwaardig mogelijk mee te doen in de maatschappij.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu