Training - jaranu.com

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 
Het spreekt vanzelf dat het behoren tot een kwetsbare groep zeer belemmerend kan zijn bij het behouden of verkrijgen van werk.
 
De deelnemers worden, voor zover nodig, getraind op luistervaardigheid en op expressie, zodat ze zich goed kunnen uitdrukken, in woorden maar ook anderszins. Allen worden begeleid en hun eigen inbreng wordt ondersteund. De reeks van training biedt hetzij een baangarantie hetzij een werkervaringsplek of een succesvolle deelname aan de inburgeringpakket.
 
JARA ondersteunt het bevorderen van arbeidsparticipatie en re-integratie van kwetsbare burgers, zowel met betrekking tot kennis als beeldvorming. Ook de beeldvorming in de samenleving heeft immers een sterke invloed op het kunnen behouden of verkrijgen van werk. Daarnaast spelen individuele factoren als zelfinzicht en scholing een belangrijke rol. Maatschappelijke winst van een verhoogde arbeidsparticipatie van kwetsbare burgers is echter niet alleen uit te drukken in geld: bijvoorbeeld 12 uur vrijwilligerswerk betekent 12 uur bijdragen aan de samenleving.
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu